Акредитація

Договори про співробітництво

Договори про співробітництво з закордонними установами

Інститут динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка м. Магдебург (Німеччина)

Інститут технології м. Холон (Ізраїль)

Інститут математики і комп’ютерних наук Академії наук Молдови м. Кишинів (Республіка Молдова)

 

Договори про співробітництво з вітчизняними установами

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

Донбаська державна машинобудівна академія

Житомирський державний університет ім. І.Франка

 

Лабораторії спільні з ЗВО

Лабораторія нелінійного аналізу спільна з Донецьким національним університетом ім. Василя Стуса

Лабораторія математичної фізики спільна з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького

Положення про провадження освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітні програми

Положення про робочі програми навчальних дисциплін

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про проектні групи освітніх програм, робочі групи освітньої діяльності та групи забезпечення спеціальностей

Положення про Науково-методичну раду

Положення про Приймальну та предметні комісії

Положення про дистанційне навчання

Положення про академічну мобільність

Положення про рейтингову систему оцінювання

Положення про проведення поточної та підсумкової атестації

Положення про етику академічних взаємовідносин та академічну доброчесність наукових працівників і здобувачів вищої освіти

Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про стипендіальну комісію

Положення про апеляцію результатів вступних іспитів

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання та надання академічної відпустки

Порядок виготовлення, оформлення та видачі академічних довідок

Положення про спілку аспірантів

Нормативно-правова база